Niet erkende delegatie Guinee was op bezoek in detentiecentrum Rotterdam

Schimmige taferelen rond uitzetting Diallo gemeld over de hulplijn van Occupy dag voor uitzetting Diallo.
1395303_4895389321090_1059688011_n (2)Woensdagmorgen 5 maart 2014 is er een, naar allerwaarschijnlijkheid niet erkende-, delegatie bestaande uit twee mannen en één vrouw uit Guinee, in allerijl op bezoek geweest bij meerdere vluchtelingen uit Guinee in het detentiecentrum Rotterdam. Inbrahim Diogo Bah vertrouwde deze delegatie niet en heeft vervolgens onmiddelijk contact opgenomen met de ambassade van Guinee in Bruxelles. De ambassade van Guinee in Bruxelles wist van geen delegatie af volgens Ibrahim en zei vertelden erbij dat iedere delegatie die naar het detentiecentrum gaat eerst langs de ambassade in Bruxelles behoort te gaan. Vervolgens heeft Ibrahim onmiddelijk de hulplijn van Occupy gebeld. Occupy vroeg hem nog of hij iets moest doen voor deze delegatie en of hij namen wist van deze mensen. Hij vertelde Occupy dat hij die mensen wel naar hun namen had gevraagd maar dat zij zich niet hebben voorgesteld en dat zij niet wilden zeggen hoe zij heten.

Het is al langere tijd bekend dat er door onbevoegde mensen Laissez Passers worden afgegeven aan de Nederlandse D,T en V. (Dienst Terugkeer en Vertrek). Meerdere advocaten hebben hier al melding van gemaakt, helaas weigeren rechters tot op heden dit nader te bestuderen. Advocaten vinden deze gang van zaken een ernstige schending van de mensenrechten in ons land.
Het heeft er nu alle schijn van dat de Nederlandse authoriteiten dus ‘zaken’ doen met onwettige personen om te komen tot overeenkomsten waarbij er mensen als het ware ons land uitgesmokkeld worden buiten de internationale wetgeving om. Dat maakt Nederland volgens enkele hoog erkende Nederlandse advocaten zélf tot een corrupt land.

Het vermoeden reist nu bij de bezoekgroep van Occupy Rotterdam dat de aanwezige delegatie van vandaag in het detentiecentrum Rotterdam was om wederom een onrechtmatige deal te sluiten. Mogelijk ook voor zulks een uitzetbewijs voor Diallo die men morgenochtend voor de vijfde keer uit wil zetten naar Guinee.

Daarom roept Occupy Rotterdam op, in navolging van eerdere oproepen, ook van de bevriende werkgroep Deportatieverzet
protestmails te schrijven aan de D,T en V en de ambassade van Guinee.

Zie deze voorbeeldmail, die je ondertekend met je eigen naam, als betrokken Nederlandse burger, zou kunnen sturen naar B.Dorst@DTV.minvenj.nl :


Beste regievoerder van de DT en V,

Morgen wordt Diallo M.A, geboren 1-7-1992 in Lebe (Guinea), uitgezet naar Guinee. Hij zit nu in detentiecentrum Rotterdam.

Ik wil u vragen deze deportatie tegen te houden. Diallo zit nu al 5 weken in OBS in het detentiecentrum Rotterdam. Bij een eerdere deportatiepoging is hij al zijn spullen kwijtgeraakt.

Er is nog geen uitspraak tegen de vrijheidsberoving in het detentiecentrum gedaan.

Ik protesteer tegen de onmenselijke behandeling die Diallo ondervindt.

Daarom is er alle reden om vanuit humaan oogpunt zijn zaak veel beter te bestuderen
dan tot op heden is gebeurd.

Ik wil u vragen zijn zaak langer aan te houden, opnieuw alles te bekijken. En Diallo de gelegenheid
te geven om onder menselijke omstandigheden zijn eigen verdediging te kunnen leiden.

De huidige gang van zaken is allang geen eerlijke en humane rechtsgang meer te noemen.
Feitelijk is er alle reden Diallo nu juist vrij te laten en hem de kans te geven een ordelijke
asielaanvraag in ons land te doen.

Wanneer Nederland op deze wijze, via onrechtmatige Laissez Passers mensen het land
uit smokkelt, is Nederland net zo goed corrupt te noemen als het land waarmee het deze
overeenkomsten sluit, buiten de internationale wetgeving om. Er zijn hele duidelijke aanwijzingen
dat dit met Diallo is gedaan.

Meerdere gerenommeerde instanties als wel hoog erkende advocaten in Nederland maken zich
inmiddels ernstig zorgen om de handelswijze van Nederland bij vertegenwoordiging door de DT en V.

In naam van de internationale rechten van de mens roep ik u op de deportatie van morgen van
Diallo tegen te houden.

Met vriendelijke groeten van,

This entry was posted in Occupy Rotterdam News. Bookmark the permalink.